טופס הרשמה

הכניסה לאירוע על בסיס מקום פנוי ומותנה בהרשמה מראש
הבטיחו את מקומותיכן

 
פרטי המשתתפות
 
שם פרטי
שם משפחה
גיל
מייל
עיר
אישור קבלת מיילים וSMS
הוספי משתתפת
לאישור הרשמה תקנון

תקנון

תקנון אתנה הולכות רחוק 2018
 1. גיל המינימום להשתתפות בצעדה הוא 12, מתחת לגיל זה המשתתפ/ת מחויב/ת בליווי מבוגר.
  התאריך הקובע לבחינת גיל הנרשמת הוא יום האירוע 26.10.18.
 2. ההרשמה על בסיס מקום פנוי, הינה אישית ואינה ניתנת להעברה לאחרת
 3. הנני מודעת היטב למסלול הצעדה, לאופיו ולתקנון האירוע
 4. הנני מצהירה בזאת כי כל מארגני התחרות והאחראים לה משוחררים מכל אחריות בגין רכוש וציוד שאביא עמי למרוץ וכי אני מוותר/ת על כל תביעה, טענה ו/או דרישה כלפי מארגני התחרות או כל גוף אחר הקשור למרוץ בגין כל נזק / אובדן ציוד / רכוש אשר ברשותי.
 5. במהלך האירוע דואגת חברת כפיים למעטפת רפואית בהתאם להנחיות המנהל הרפואי של האירוע הכוללת בין השאר ניידת/ות אמבולנס רגיל ו/או נט"ן/אט"ן. יובהר לעניין זה כי משתתף אשר נזקק לפינוי לבי"ח באחריותו לדאוג לתשלום למד"א עבור הפינוי ולבי"ח במידת הצורך.
 6. מוסכם עליי כי מטה האירוע ו/או כל גורם אחר מטעמו רשאי להשתמש בצילומים שלי (וידאו/סטילס) לפני, במהלך ולאחר האירוע לכל מטרה שהיא, וללא תמורה.
 7. המשתתפות מחויבות לחתום על הצהרת בריאות במקום האירוע על מנת להשלים את תהליך ההרשמה לאירוע.
 8. הכניסה לאירוע עם כלי נשק אסורה בהחלט
 9. ביטול/ שינוי האירוע
  ביטול האירוע ו/או שינוי מתווה האירוע ו/או כל שינוי אחר בניגוד למפורסם כתוצאה מאירוע כח עליון, לא יהווה הפרה של ההסכם מצד המפיקה ו/או המארגנים והרוכש/המשתתף לא יהיה זכאי. המפיקה ו/או המארגנים יאפשרו קיום אירוע חלופי, במידת האפשר, במועד אחר, ככל שיתאפשר, ובכפוף לכך שאין גורם המונע זאת והכל לשיקול דעתה הבלעדי של המפיקה ו/או המארגנים.
  בתקנון זה "אירוע כוח עליון" משמעו – כל גורם אשר אין למפיקה/מארגנים שליטה עליו, לרבות בכל מקרה של תנאי מזג אוויר אשר אינם מתאימים לקיום האירוע , דחיית/ביטול האירוע  עקב מלחמה, שביתה או השבתה, ו/או כוח עליון ו/או מגבלה חיצונית אחרת שהוטלה על המפיקה/המארגנים ו/או על ידי רשות מוסמכת, מצב חירום או פעולת טרור, מתקפות טילים, פיגועים, אסונות טבע, פעולות ממשלה מיוחדות וכיו"ב, ואשר יש בו בכדי למנוע או לשבש את קיום האירוע, ולעניין זה "למנוע או לשבש" לרבות כתוצאה מאבל לאומי ו/או מאווירה ציבורית שלילית אשר לא מתאימים לפעילות ולמהותה
 10. מדיניות פרטיות באתר
  חברת כפיים שיווק וקידום מכירות בע"מ (להלן: "כפיים"), מכבדת את פרטיותו של כל אדם הנרשם לאירוע ו/או עושה כל שימוש באתר. מדיניות השמירה על הפרטיות המפורטת להלן מתייחסת לסוג המידע שכפיים תהא רשאית לאסוף, כמו גם את הדרך והתכלית של עיבוד מידע זה. מדיניות זו של כפיים אף תורה ותנחה את הנרשמים/המשתמשים באתר כיצד לנהוג במידה שאינם מעוניינים שפרטיהם האישיים ייאספו או ימסרו לאחרים.

  מדיניות פרטיות זו מנוסחת בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והיא מתייחסת גם לנשים.

  השמירה על פרטיותך חשובה לנו ואנו מקדישים לה תשומת לב מיוחדת

  ההרשמה לאירוע ו/או לשירותים מסוימים טעונים הרשמה מוקדמת והזנתם, בין היתר, של פרטים מזהים הכרחיים כגון שם, כתובת, אמצעי תשלום (במידת הצורך), דרכי התקשרות וכיוצ"ב.

  הסכמתך לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות

  השימוש באתר מעיד על הסכמתך למדיניות פרטיות זו, ובהתאם לכל דין אשר חל או יחול. אם אינך מסכים לאחד מהתנאים, אנא הימנע מהמשך השימוש באתר ו/או פנה אלינו על-מנת שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות. שימוש במידע אודותייך ייעשה אך ורק בהתאם לחובות שבדין.

  שמירת המידע

  נתונים אישיים מזהים אודותיך יישמרו במאגרי כפיים ו/או עיריית תל אביב – יפו (להלן: "העירייה") ו/או אתנה, הרשומים על-פי חוק, אך ורק אם מסרת אותם מיוזמתך, ולפי הסכמתך באותן נסיבות, כגון הרשמה לאירוע ו/או לשירותים המוצעים באתר או כל פניה אחרת אלינו הכרוכה במסירת פרטייך לצורך הרשמה ו/או מתן השירות. כל פרט שתמסור ישמר לפי הוראות קפדניות שבחוק ובכפוף להסכמה שתינתן על-ידך בסמוך למסירת המידע
   

  המידע שתמסור בעת ההרשמה לאירוע ו/או שימושך באתר והשירותים המוצעים בו, יישמר במאגרי המידע הרשומים של כפיים, שבין מטרותיהם ניהול וקשר עם משתתפי האירוע, לצרכים תפעוליים, שיווקיים, שמירת מידע חיוני ופניות לצורך מימוש מטרות אלו בכפוף להוראות הדין
  אינך נדרש למסור מידע זה לפי חוק, אך אם תבחר שלא למסור מידע במקום בו הוא נחוץ, ייתכן כי לא תוכל להירשם לאירוע ו/או ליהנות מחלקים מהאתר ו/או משירותים אותם כפיים מציעה בו.

  שימוש במידע שנאסף

  כפיים ו/או מי מטעמה, מחויבות לשמור על הסודיות ועל חשאיות המידע שברשותן ולציית להוראות החוק. ככל שייאסף מידע אודותייך בעת ההרשמה ו/או השימוש באתר, כפיים ישתמשו במידע רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, ולמטרות המנויות להלן
  1.  
  עיקר המידע שנאסף מעצם ההרשמה ו/או השימוש באתר הינו מידע שמטרתו ניהול וקשר עם משתתפי האירוע.
  2.  
  הניהול התקין של האירוע והאתר ותפעול השירותים המוצעים בו.
  3.  
  מתן שירות לקוחות וייעול ההתקשרות עם כפיים.
  4.  
  לצרכי שיווק – והכול בכפוף להסכמות שיתקבלו ממך לפי החוק, ולצרכים פנימיים של כפיים, ללא מסירתו למפרסמים חיצוניים

  מסירת מידע לצד שלישי

  כפיים לא יעבירו את המידע אודותייך לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר  הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, על-פי חובה שבדין, ובמקרים הבאים
  1.
  מחלוקת משפטית ו/או טענה ו/או תביעה בינך לבין כפיים, או אם תבצע באתר פעולות שבניגוד לדין.
  2. 
  על-פי צו שיפוטי או על-פי דרישת רשות מוסמכת על-פי חוק.
  3. 
  כדי למנוע פגיעה חמורה בך ו/או ברכושך או בגופו או רכושו של צד שלישי או כפיים.
  4. 
  במקרה של מיזוג תאגידי עם גוף אחר ו/או מיזוג פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שמקבל המידע החדש יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו, על כל מגבלותיה ותנאיה.
  ​5. 
  בכל מקום באתר בו תינתן על-ידך הסכמה מפורשת לכך.

  מידע שנשתל באופן אוטומטי במחשב של מבקר באתרCookies

  כאשר משתמש באתר מציג, נכנס, מדפדף או מבקר באתר כפיים, ייתכן ומידע מסוים מושתל במחשב או באמצעי אלקטרוני אחר שנעשה בו שימוש על ידי המשתמש. מידע זה יהיה בצורת   "Cookie", שהוא קובץ טקסט קטן שמאוחסן בחומרת המחשב או האמצעי האלקטרוני בו נעשה שימוש על ידי המשתמש, ואשר אינו מודע לאף מסמך או קובץ אחר במחשב או באמצעי האחר שהמשתמש באתר משתמש בו כדי להיכנס לאתר, או כל קבצים דומים אחרים שמשמשים בעיקרבין היתר, לסיוע למשתמשי האתר בקבלת שירותים שונים ולמטרות סטטיסטיות. לדוגמא, Cookies  מאפשרים להתאים את אתר האינטרנט כך שיענה טוב יותר על תחומי העניין וההעדפות של המבקרים והמשתמשים בו. במרבית הדפדפנים באינטרנט ניתן למחוק את ה-Cookies  מהמחשב או מהאמצעי האלקטרוני האחר שנעשה בו שימוש,  לחסום את כל ה-Cookies  או לקבל התרעה לפני ש-Cookie "מאוחסן" במחשב או באמצעי האלקטרוני. כדי ללמוד יותר אודות שימושי אלה, נא עיין בהוראות השימוש הרלוונטיים לדפדפן האינטרנט או במסכי העזרה של המחשב.

  חופש הבחירה ודיוור
  אנו מעוניינים לשלוח אליך מדי פעם מידע בדבר אירועים, שירותים ומוצרים של כפיים ואתנה. מידע כזה ישוגר אליך אך ורק אם נתת את הסכמתך לכך בעת השימוש באתר ו/או עם הרשמתך לאחד השירותים המוצעים בו. בכל מקרה, בכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ובכך למנוע את המשך קבלת המידע. למידע נוסף, אנא פנה לשירותי האתר

  שינויים במדיניות הפרטיות

  כפיים שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מדיניות הפרטיות מעת לעת. במקרה שכזה, השינוי יעודכן במסמך זה ויפורסם באתר. שימושך באתר לאחר ביצוע השינויים ומתן ההודעה על כך, יעיד על הסכמתך לשינויים אלו, ועל כן אנו ממליצים לעיין במדיניות זו מעת לעת

  זכות לעיין במידע

  על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר המידע ואף לבקש ורשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע במידה ומצא כי אינו נכון ו/או למוחקו. כדי לממש זכות זו, יש לשלוח בקשה בכתב אל משרדי כפיים לכתובת: ההגנה 1, גבעתיים או בפקס 03-5711574.
 
חסויותנביעותlenovo
כפיים
שותפים לדרךהפועלnature valleyהתאחדות הספורט לבתי הספרגני יהושעברמןיוטבתה פרודנונה פרו